ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line

แก้ไขข่าวเลขที่ : 23/62

แก้ครั้งที่ : 1 | ขอเชิญรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานักงานสาธารณสุขอาเภอดีเด่น ประจาปี 2562
30 สิงหาคม 2562 20:19   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

แก้ครั้งที่ : 2 | ขอเชิญรับโล่รางวัลพระราชทานฯ สำนักงานสาธารณสุขอาเภอดีเด่น ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2562 20:19   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

แก้ครั้งที่ : 3 | ขอเชิญรับโล่รางวัลพระราชทานฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2562
5 ธันวาคม 2562 15:48   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน