ลงทะเบียน
ผลงาน
รายงาน
ใบ
ตรวจ
line

29/62 : ไฟล์บรรยายของวิทยากรในงานประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
8 กันยายน 2562 10:45   ประกาศทั่วไป   สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 280   มีการแก้ไข  วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน